OPVOEDINGSPROJECT

Het opvoedingsproject is doelgericht op de totale ontplooiing van het kind (hoofd, hart en handen).

 

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.

 

Onze school heeft een christelijke identiteit.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.

 

Wij geven voorrang aan waarden als:

- uniekheid van elk kind

- verwonderd zijn over de schepping

- eerbied en respect voor mens, dier en natuur

- zich verbonden voelen met de medemens

- stilstaan bij levenservaringen zoals belangrijke momenten in het leven

- zich verantwoordelijk voelen voor zijn handelen

- vertrouwen in het leven

 

Deze dingen worden ook geconcretiseerd in de godsdienstmomenten.

- via vieringen, feesten, rituelen raken ze vertrouwd met christelijke gebruiken en symbolen

- door zich in te leven en te identificeren met bijbelfiguren uit de bijbelverhalen

- door stil te worden, tot innerlijke rust te komen via muziek en gebed

- door deel te nemen aan de vieringen van Kerstmis, Lichtmis en Broederlijk

Delen

 

We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod en een harmonische ontwikkeling.

We proberen aan elk kind een harmonische ontwikkeling aan te bieden van de totale persoon.

Onze opvoeding is gericht op hoofd, hart en handen. Dit wil zeggen: leren is niet alleen cognitief maar ook het dynamisch affectieve en het psychomotorisch aspect mogen niet ontbreken. Met ander woorden leren is niet alleen kennis verwerven, maar men moet zich emotioneel goed voelen en kunnen handelen. Zo staan kinderen open om nieuwe kennis te verwerven.

 

In ons aanbod van belangstellingscentra proberen we aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen.

We laten ze kennis maken met:

- de wereld van het muzische

- de wereld van taal en communicatie

- de wereld van getallen, vormen en inhoud

- de wereld van samenleven en regels

- de wereld van tijd: nu, heden en verleden

- de wereld van techniek

- de wereld van de zingeving

- de wereld van het goede

 

We vertrekken van wat kinderen reeds kunnen en bouwen hierop verder door nieuwe dingen aan te reiken.

 

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat.

Het is belangrijk dat kinderen een positief beeld hebben van zichzelf.

Dat is de eerste voorwaarde van de goede ontwikkeling. Zich goed voelen om te kunnen reageren op nieuwe situaties, tegenslagen en problemen.

 

Het kind moet een positief beeld hebben van de wereld.

Kinderen moeten weten wat in de wereld leeft en vertrouwen krijgen en kunnen handelen in bepaalde situaties.

 

Het kind moet een positief beeld hebben van de anderen.

Ze moeten zich verbonden voelen met de anderen, zich opgenomen voelen in de groep. Door steun, bescherming en positieve bevestiging zullen kinderen zich aanvaard weten en kunnen functioneren in de groep.

 

Wij willen werken aan de ontplooiing van ieder vanuit een brede zorg.

We proberen als school alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te geven, rekeninghoudend met hun verscheidenheid.

Via observatie en evaluatie volgen we het ontwikkelingspeil van de kinderen.

Indien nodig zoeken we naar een oplossing en naar een aanpak om te differentiëren.

We kunnen beroep doen op het CLB team of andere externe hulp om te zoeken naar de best mogelijke oplossing.

 

Onze school als gemeenschap en als organisatie.

- We zorgen voor een goede organisatie en respecteren ieders verantwoordelijkheid.

- We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders, die in de eerste

plaats verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom is een

goede communicatie en samenwerking van groot belang.

- We werken samen met het schoolbestuur die de eindverantwoordelijkheid draagt.

- We doen beroep op externe begeleiding om ons te helpen, steunen en

vormen.

- We werken samen met de lokale gemeenschap die verwijst naar de

traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.

 

Visie van onze school

Het is belangrijk dat kinderen een positief beeld hebben van zichzelf.

Het welbevinden en de betrokkenheid is dan de eerste voorwaarde voor een verdere goede ontwikkeling.

Zich goed voelen om te kunnen reageren op nieuwe situaties, tegenslagen en problemen.

 

Het kind moet een positief beeld hebben van de wereld.

Kinderen moeten weten wat in de wereld leeft en vertrouwen opbouwen.

 

We wensen ook als Katholieke school dat het christelijk aspect

niet verloren gaat.

Dit komt in klas aan bod via: gebed, maken van kruisteken,

het vertellen van bijbelverhalen en andere moreel opvoedende

verhalen, betrokkenheid bij Broederlijk Delen.

 

 

Ook willen wij een hartelijke school zijn.

Elk kind en zijn ouders moeten zich gewaardeerd en betrokken voelen, graag naar school komen en er in een aangename sfeer kunnen vertoeven.

 

Van daaruit kunnen we werken aan de totale ontwikkeling van elke kleuter via de ontwikkelingsaspecten uit het ontwikkelingsplan voor kleuters vanuit een stimulerend opvoedingsklimaat.